събота, 31 март 2018 г.

Скрита лимонка в § 28 на Закона за устройство на Столична община (ЗУЗСО)

Помните ли времената, когато мутрите обръщаха почти всяка градска градинка в платен паркинг? Е, тия времена са на път да се върнат. Градските градинки и паркове скоро ще изчезнат, ако влезе в сила новия § 28 със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУСО).

Граждански активисти ни обърнаха внимание на готвените промени в ЗУЗСО и специално на новия § 27 (впоследствие § 28) към ПР на закона. Според нея текстът застрашава градските градинки и малки паркове и най-вече зелените площи в междублоковите пространства на София. След внимателен анализ на законопроекта се убедихме, че е напълно права, а опасенията й са оправдани - новата разпоредба подлага на сериозен риск съществуването на старите квартални градинки, особено онези от соц-а или по-стари. Всъщност, това е слабо казано - предвид балканизацията и следвания у нас благоустройствен модел "Тихуана", старите квартални градинки са обречени на застрояване. 

Парламентарната процедура по изменение на закона (законопроект на ЗИД на ЗУЗСО)

Докато са обсъждали законопроекта в комисии обаче първоначалният текст претърпя поне 3 различни варианта. Няма да коментирам междинните варианти, няма смисъл. В крайна сметка проблемът остана и дори се задълбочи - финалният текст дава много повече възможности за злоупотреби при прилагането от общини и главни архитекти. 
Финално, на 27 март Комисията по регионална политика и благоустройство на НС избистря окончателния текст, който става § 28 вече, ето стенограмата от заседанието на комисията
При гласуването на последния вариант в Комисията по РП са премахнали думите: “при спазване изискванията на чл. 103, ал. 4 от Закона за устройство на територията". Така, дори да са предвидени в новия ОУП като зелени площи, пак могат да се изменят тези площи и да се предвиждат за всякаква друга дейност, различна от озеленяване.
Липсваше всякаква публичност или възможност за обществени обсъждания или консултации. Още преди да публикуват тая стенограма, а с нея и самия текст, Комисията внася целия ЗИД на ЗУЗСО в пленарна зала на следващия ден - 28 март (сряда). Гласуват го нацяло и едва после се появи в интернет стенограмата от Комисията по РП, за да може да се коментира - така нямаше време за обществена реакция. Един зелен активист Веселин Кирев (Релсов Общественприсъстваше на комисията и пусна доклад от заседанието с пост във Фейсбук

Окончателният текст 

Финалният текст на ЗИД и по-конкретно на § 28 (нов номер) оп ПЗР на ЗУЗСО вече е още липсва на сайта на НС. Ето какво са избистрили от Комисията по РП, според стенограмата на Комисията и според стенограмата от пленарната зала при гласуването на второ четене:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:

"§ 28. (1) Влезлите в сила или одобрените до влизането в сила на този закон подробни устройствени планове, с които поземлени имоти, попадащи в устройствени зони извън посочените в чл. 10, ал. 2 и 3 са предназначени за озеленени площи за широко обществено ползване, могат да се изменят, ако не са приложени, за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.

(2) Подробните устройствени планове по ал. 1, предвидени за градини, паркове и лесопаркове, се изменят с решение на Столичния общински съвет за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план." 
Така е внесено в пленарна зала за второ (и последно) гласуване и, предполагам, така е прието окончателно от Парламента. Какъв е юридическият ефект от промяната? Накратко: 
  • Премехва се ограничението за промяна статута на зелени площи в София.
  • Създава се възможност лесно, чисто и просто с частичен ПУП, зелените площи да се предвидят за застрояване. 

Обхват: 

Стар ПУП: Обхваща зелени площи (малки градинки, паркове и отделни имоти), предвидени за озеленяване с ПУП (а не с ОУП) преди влизане в сила на ЗУЗСО. Това значи, когато ПУП е приет преди януари 2007 година - например с ПУП в периода 2001 до 2007 година или с План за регулация (ПР) по реда на ЗТСУ преди 2001 година или дори с по-стран план от 30-те или 60-те години на ХХ в. при градските градинки в центъра. 
Само дето § 28 не е част от ПЗР на самия закон ЗУЗСО, ами вместо това е поместен в ПЗР на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) от 2018 год. Излиза, че така на изменение подлежи всеки ПУП за озеленяване, приет до 2018 година. На практика, вяса зелена площ извън Зелената система на СО подлежи на изменение и по този начин е застрашена от застрояване. 
Извън "зелената система": Под риск са зелени площи за обществено ползване извън "зелената система" на СО, така както е дефинирана в чл. 10, ал. 2 от ЗУЗСО и и Приложението накрая на закона. Малките квартални градинки често попадат извън Зелената система на СО, същото важи и за пустеещи земи и гори около Южната дъга на Околовръстното. Именно към тяхното унищожаване е прицелена новата поправка. По-голямата част от междублоковите пространства остават извън защита на чл. 10, ал. 2, т. 8 от ЗУСЗО, тъй като не са отразени по съответния начин в Приложението към ЗУЗСО за правилата и нормативите на ОУП. 
Неприложени озеленителни мероприятия: Останало е изискването старите заварени ПУП, предвиждащи озеленяване, “да не са приложени” - но то лесно се заобикаля (вж. по-долу). 
Някои зелени полщи по ОУП: Добавката в края на новосъздадения § 28 от ПЗР на ЗУЗСО няма да предотврати погромът над градските зелени площи. Същата гласи: „…за привеждането им в съответствие с предвижданията на действащия общ устройствен план.“. Причината е, че ОУП създават само общи, генерални насоки за определени територии и зони, съгласно ЗУТ. По-конкретно, дори една територия да е предназначена за зелена площ или парк по ОУП, то в същата зона  е допустимо да се отреждат с ПУП отделни имоти за друга дейност (спорт, рекреация, обществени заведения и други) и така да бъде допустимо застрояване. По този начин, по реда на новия § 28 от ПЗР на ЗУЗСО ще бъде възможно с ПУП да се отнема статута на конкретни имоти като „озеленени площи за широко обществено ползване“ и да се преотреждат за други дейности (спорт, заведение и други "дейности, свързани с отдиха"). Впоследствие, вместо спортно игрище или парково кафене преместваем обект, ще изникнат многоетажни жилищни или офисни сгради при заобикаляне на закона. Впрочем, това бе добре позната практика за злоупотреби преди приемането на ЗУЗСО, която ще се завърне като масово използвана вратичка за застрояване на последните останали зелени площи в столичните квартали. Примерът със "София Ленд" е дборе познат на всички софиянци... 
Не знам как е в ж.к. и междублоковите пространства, но в центъра и други квартали има доста такива малки квартални градинки и детски площадки, дето масово попадат в този случай. Предполагам вие ще намерите доста градинки около вашия квартал, попадащи под риск от застрояване - и исканията за изменение на ПУП от озеленяване в нещо друго ще завалят. 
Накратко, ето кои зелени площи са застрашени от премахване: 
  • предвидени за озеленяване със стар ПР по ЗТСУ преди 2001; 
  • предвидени за озеленяване с ПУП по ЗУТ между 2001 и 2007 год.; 
  • не са в зона за озеленяване (паркове и градини или зона обществено обслужване или озеленяване)  по ОУП на София от 2009 год., защото попадат в жилищна или друга зона, примерно защото са малки квартални градинки - и по този начин са извън Зелената система на СО и чл. 10, ал. 2 и ал. 3 не ги пазят; 
  • по ОУП на София от 2009 год. попадат в зона за озеленяване, позволяваща сгради за обществено обслужване или дейности за "отдих" (зона обществено обслужване или озеленяване например); 
  • пустеещи земи и гори около Южната дъга на Околовръстното и въобще в рамките на Столична община - всички те са извън Зелената система на СО; 
  • междублокови пространства в ж.к., за които не са оформени УПИ за озеленяване с режим на Тго и не е издаден акт за публична общинска собственост по § 5 от ПЗР на ЗУЗСО от 2007 год. 

Как става далаверата: 

I. Първо, ЗУСЗО се води “специален закон” по отношение на ЗУТ. По този начин злонамерени инвеститори и местни власти (кметове и гл. арх.) могат да заобикалят изискването на чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и на чл. 12 от ЗУЗСО - забрана за застрояване на зелени площи, освен за тхническа инфраструктура и само след обществено обсъждане (вж. становището на район "Младост"). Ето какво гласят ал. 2 и ал. 3 на чл. 62а от ЗУТ: 
"(2) Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.  
(3) Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти по ал. 2 се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1, от:1. Министерския съвет по предложение на областния управител - за държавните имоти;2. общинския съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците - в останалите случаи."

Заобикаля се и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ - изискването ПУП да е съобразен с ОУП. Чисто и просто могат да се мотивират, че § 28 от ПР на ЗУЗСО е специален закон и има приоритет пред ЗУТ. След това техните Заповеди за изменение на съответния ПУП от зелена площ в нещо друго вече  не подлежат на обжалване - така че подобни мотиви, колкото и неиздържани да са те юридически, никога няма да бъдат подложени на юридически контрол за законосъобразност.  Заповедите изменение на ПУП на зелена площ не се публикуват в ДВ (защото ще засягат само един квартал); не се изпращат на РДНСК за контрол; не се изпращат дори на АГКК (тъй като няма промяна в граници на имоти, а само смяна на предназначение от зелена площ в нещо друго). Специално РДНСК никога не са реагирали в такива случаи при промени на ПУП. 
II. Лесно се заобикаля изискването старите заварени ПУП, предвиждащи озеленяване, “да не са приложени”. Чл. 10, ал. 5 от ЗУЗСО указва само един случай, когато задължително се признават за осъществени мероприятията: когато едновременно има ПУП за озеленяване и едновременно е “изграден”, което значи проект (архитектурен и ландшафтен), обществена поръчка, СМР, бюджетни средства и т.н. Пустеещи зелени площи не попадат тук - колкото и да са зелени, колкото и а са пустеещи. Нещо повече, старите градинки с устройствен план по реда на ЗТСУ или такива с план от 30-те, 50-те, 60-те години също не попадат в този случай. 
И така, за тези случаи ще се използва административната и съдебна практика при реституцията - за “неприложени” ще се приемат всички нереализирани озеленителни мероприятия - дори когато на терен са реализирани, но документално няма следа за тяхната "реализация". Например, дори стара градинка със съществуващи стари алеи, детска площадка, засадени паркови дървеснни видове, цветя и т.н. ще се приеме за нереализирана, когато липсват документи за инвестиционна дейност и СМР от страна на съответната община (район на СО или на СГО). А такива документи никога не се откриват, практиката показва... С други думи, също като далаверите при реституцията, дори да е реализирано на практика една зелена площ, тя ще бъде призната за “неприложена” по смисъла на § 28 от ЗУЗСО, когато не се откриват документи (не е запазен арх. и ландш. проект, бюджет, КСС или инв. сметка, няма обществена поръчка или СМР от общински фирма с надлежни документи).
III. Старият § 5 от ПЗР на ЗУСЗО така и не бе изпълнен от 2007 година досега - няма издадени актове за публична общинска собственост за малките градски градинки и междублокови пространства "за широко обществено ползване". 
IVИма изискване измененията в ПУП, засягащи такива зелени площи, да се приемат от СОС, а не “на парче” със заповед на кмет, но във финалния вариант на текста то пази единствено "градини, паркове и лесопаркове". 

Коментар:

Забраната за промяна статута и застрояване на зелените площи в града бе от малкото консенсусни решения за градоустройството на Столична община. Консенсусът обхваща почти 100 % от всички софиянци и датира от повече от 10 години. Това доскоро бе свещена крава за столичното благоустройство и никой политик не смееше да посегне на зелените площи в градска среда. Този консенсус да не се пипат градинките и зелените площи намери място в ЗУЗСО при неговот приемане и бе съблдаван при неговите изменения през годините. Той беше отразен и при обсъждането на ОУП на София и дори бившия гл. арх. Петър Диков не посмя да посегне на съществуващи стари зелени площи. 
Едва сегашното мнозинство в Парламента за първи път от 10 години си позволи да посегне на зелените площи и малките градинки в София. Депутатите се надпреварваха да предлагат редакции на текста, улесняващи максимално застрояването на градинките. 

Резултат: 

Така всяка мутра ще може да направи вашата квартална градинка на поредния паркинг, автокъща, а после и огромен изкоп за строеж.


П.П. Район "Младост" вече подадоха искане до Президента за вето върху § 28 от ПЗР на ЗУЗСО. Текстът противоречи на чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, на чл. 12 от ЗУЗСО и на чл. 15, чл. 52, ал. 3 и чл. 55 от Конституцията на Република България. П.П.П. Юристът Любомир Костадинов, член на Зелените адвокати и на гражданска група "За Витоша" е коментирал пред НС други аспекти на ЗИД на ЗУЗСО като е представил становище пред Парламента тук

Също така, гражданският активист Веселин Кирев (Релсов Обществен) е представил становище по темите за транспорт и високо строителство тук. Според него, новата разпоредба на § 28 би улеснила застрояването на гара "Пионер" в средата на Борисовата градина. Нейната продажба на търг се готви от НКЖИ в момента. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар