събота, 1 май 2021 г.

Съдът: Сеч на дървета по бреговете на реките е забранена от закона


С нов съдебен прецедент от 2020 г. - сеч на дървета по бреговете на реките е напълно забранена от закона. Съдът предоставя се стриктно тълкуване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), като приема наличие на пълна забрана за сеч на крайбрежна растителност и дървета по бреговете на реките. Прецедентен характер обаче има и тълкуването на съда каква е целта на закона. А именно, целта на забраната е именно брегоукрепване чрез запазване на "естествената крайбрежна растителност". 

Става дума за Решение № 7231от 14.12.2020 г. АССГ  по адм. д. № адм. дело № 10353/2019 год. II отд., 25 състав. По делото Риболовен клуб "Балканка" обжалва разрешително за сеч и прочистване на крайбрежна растителност, издадено от Басейновата дирекция в Плевен. Решението влязло в сила.