петък, 5 септември 2014 г.

Кратко описание на процедурата за замените, която се развива пред ЕК под номера SA.26212 и SA.26217

Изготвил: адв. Регина Колева

Процедурата

С решение на Европейската Комисия (ЕК) № C (2011) 4444/29.06.2011 (Решението) ЕК изразява съмнение за наличие на неправомерна държавна помощ и открива официална процедура по разследване по чл. 108, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). В рамките на официалната процедура по разследване ЕК събира допълнителна информация, предоставена от Р България и заинтересовани страни, въз основа на която анализира съвместимостта на замените с правото на ЕС.
Процедурата по разследване следва да приключи с решение на ЕК, което да постанови какво представляват замените, като избере един от следните варианти:
  1. не представляват държавна помощ; или
  2. представляват държавна помощ, която е съвместима (допустима) по правото на ЕС; или
  3. представляват държавна помощ, която е несъвместима - в този случай помощта следва да бъде възстановена.  
Процедурата е идентична без значение дали замените са идентифицирани като схема за помощ или индивидуална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999.
Продължителност на процедурата по разследване

Към момента процедурата по разследване не е приключила. Делото под номера SA.26212 и SA.26217 е открито на основание чл. 10 ал. 1 от Регламент 659/1999 по сигнал, а не по реда на уведомяване от страна на Р България. Поради тази причина ЕК не е обвързана със срок за провеждане на процедурата по разследване. В случаите, когато делото е открито по молба на държавата членка срокът за вземане на решение и приключване на процедурата е 18 месеца от решението за откриване на процедура, който не се прилага в нашия случай.

В Указанията по прилагането на ЕС законодателството относно държавна помощ се казва, че проектите на окончателни решения в процедурата по разследване се изпращат за вътрешно съгласуване (inter-service consultation) до 3 месеца след постъпване на последната предоставена информация, а окончателното решението трябва да се приеме в рамките на 4 месеца от предоставяне на последна информация от държавата членка. Процедурата не е публична. Също така следва да се има предвид, че тези срокове са по-скоро вътрешни инструктивни срокове.

Окончателно решение

Има данни, че на 5 септември 2014 год. ЕК е приела окончателно Решение, с което обявява част от сделките по замени на гори за незаконна държавна помощ, тъй като е несъвместима с правилата на Общия пазар и принципите на свободната конкуренция (вариант 1. по-горе). За момента е публикувано само прес-съобщението на ЕК: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-971_en.htm Очаква се скоро да се публикува и текстът на самото решение в Официален вестник на ЕС (Official Journal). 

Мерки на правителството

В окончателното решение на ЕК, с което се обявява наличие на незаконно и несъвместима с Общия пазар държавна помощ, се дават срок от няколко месеца на българското правителство, да предложи мерки за събиране обратно в бюджета на тази държавна помощ. Засега срокът, даден на правителството за реакция, не е известен, тъй като не е публикувано самото решение все още. 

Като цяло, правителството ще трябва да предложи започване на процедура по националния Закон за държавната помощ, а също и методика, по която да се изчислят пазарните цени на имотите към момента на замяната.