неделя, 28 юни 2009 г.

Как се разрушава незаконна "Златна перла"?

Поради засиления интерес (писна ми всички да питат едно и също), излагам процедурата за разрушаване на незаконния комплекс "Златна перла" край с. Варвара, община Царево, на фирма "Краш 2000" ООД.

Припомняме, че същият бе построен без ОВОС, като за целите на издаване на строително разрешение пред община Царево бе представено едно изключително съмнително "писмо" от зам.-министър на околната среда и водите, че проектът нямал нужда от ОВОС. Впоследствие, зам. министрите в МОСВ отричаха, че подписите са техни, под това и под още 5-6 такива "писма". В резултат, РДНСК-Бургас отмени строителното разрешение на кмета на община Царево и постанови премахване на построеното. "Краш 2000" ООД обжалваха, но ВАС потвърди премахването.

Узаконяването е невъзможно, то е изрично забранено от императивни правни норми в ЗУТ: чл.134, ал.4, т.1, чл.148, ал.7. Необходимо е инвеститорът първо да събори сградата, да премахне и изчисти отломките, да рекултивира терена и едва тогава може да кандидатства за ново строително разрешение, с нов проект, съответстващ на: ЗУЧК; режимът на застрояване според Планът за управление на ПП "Странджа"; заповедта за режима в защитена зона "Странджа" от ЕЕМ "Натура 2000" за защите на дивите птици; заповедта за режима в защитена зона от ЕЕМ "Натура 2000" за природните местообитания - всичко това преценено с извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с ЕЕМ "Натура 2000".

Със заповедите на РДНСК-Бургас за премахване на незаконния строеж, потвърдени от ВАС, е даден срок на нарушителя да премахне за своя сметка строежа. Това не е сторено от "Краш 2000" ООД в срока.

Следва принудително премахване по чл.225, ал.4 от ЗУТ от РДНСК-Бургас на държавни разноски, които нарушителят следва да възстанови обратно на държавния бюджет, заедно с глобата.

Редът за принудително премахване е определен с Наредба № 13 от 23.7.2001 на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК.

Първо РДНСК правят предварително проучване, после подготвят процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка за премахване на строежа. Обявата за обществената поръчка трябва да се публикува по реда на ЗОП. Разгласяването е много важно за събиране на достатъчен брой кандидати за изпълнители на поръчката. Досега това не ставаше достатъчно публично.

Зелените адвокати и зелените организации от коалиция "ЗаОстанеПрирода в България" още настояваме за рекултивация на нарушените терени след премахване на незаконния строеж. Това се налага, тъй като строежът на "Краш 2000" ООД се намира в защитена територия - природен парк - и в две зони от ЕЕМ "Натура 2000". Рекултивацията се извършва по реда на Наредба №26 за рекултивация на нарушените терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, приета от МЗХ, МОСВ и МРРБ.