четвъртък, 10 октомври 2013 г.

Становище: Природозащитници опровергават твърденията за неясноти в концесията за ски-зона Банско

Писмен анализ на концесионния договор и книжата от концесионния конкурс от 2001 год., оповестени едва наскоро. Предназначен за пресата от пресконференцията днес. 


София, 10 октомври 2013 г. – Коалицията "За да остане природа в България" предоставят факти и документи, които опровергават всички спекулации за неясноти в концесията за ски-зона Банско в Национален парк "Пирин". След като през 2011 г. МОСВ установи, че при изграждането на ски-зона Банско в Национален парк "Пирин" са застроени и се експлоатират 65 ха повече от разрешената концесионната площ, днес след три години и трето правителство подред оправдава безсилието си да се изправи срещу нарушителите и да разтрогне концесионния договор с недодялани твърдения за неясноти и неточности в концесионния договор. Вместо да окаже контрол и да потърси отговорност за нарушенията установени от МОСВ, правителството открито изразява подкрепа за разширение на ски-зоните в Национален парк "Пирин".

Ето защо природозащитниците настояват правителството да потърси отговорност за незаконното заграбване и унищожение на територии от Национален парк "Пирин" вместо да се крие зад няколко безотговорни твърдения:


Твърдение №1: "Не може еднозначно да се определи дали на концесия е предоставена територия с площ от 818,46 ха, или територия с площ от 99,55 ха."

Проблем: Установеното от МОСВ надвишаване на концесионната площ с 65 ха нямаше да е незаконно, ако концесионерът имаше концесионно право да застрои и експлоатира не 99,55 ха, а всичките 818,46 ха в границите на концесионния обект "Ски-зона с център гр. Банско"

Опровержение:
Според т.5 от "Конкурсните книжа за определяне на концесионер на ски-зона Банско"[1], предоставени по реда на ЗДОИ от МОСВ, "по предвижданията на ТУП на ски-зона Банско, обектите, предмет на концесията, попадат в територия с обща площ от 818,46 ха, като конкретните обекти, съставляват 99,55 ха от тази територия (т.нар. концесионна площ) и включват:
- 3,58 ха - терени за застрояване;
- 76,33 ха - ски-писти;
- 4,25 ха - терени със съществуващи писти за бягане;
- 15, 39 ха - терени за ски-лифтове и влекове".
Индивидуалните площи на конкретните обекти са описани в ТУП на ски-зона Банско съгласно Справка №ЗДОИГ-22/29.03.2013 на МОСВ[2].

Изрично е посочено, че "останалите 718,91 ха от територията на ски-зоната (за които претендират Юлен АД), са извън предмета на концесия и включват терени на почивни станции, хотели и горски терени с различни екосистеми."

Твърдение №2: "Не са ясни границите на предоставената на концесия територия."

Проблем: Една част от изградените от концесионера обекти попадат извън границите на територията с обща площ от 818,46 ха (т.е. извън обекта на концесия), а друга част от изградените от концесионера обекти излизат извън проектните им граници. Общо тези обекти засягат 65 ха повече спрямо концесионната площ от 99,55 ха.

Опровержение:
Според т.4 от "Конкурсните книжа" границите на обекта на концесия са описани графично и чрез координатен регистър от 252 точки в скицата в Приложение 1 към концесионния договор, която е приложена първоначално към конкурсните книжа и с която кандидат-концесионерът е декларирал, че се е запознал и разбрал. В скицата изрично се посочва, че границите на концесионния обект обхващат ограничена зона, в която попадат спортните и технически съоръжения, а не цялата територия на проучване на Териториално-устройствения план на ски-зоната, възлизаща на 1500 ха, което би било най-изгодно за Юлен АД.

Според т. 1 от "Конкурсните книжа" концесионното право на ползване на територии от НП Пирин с цел експлоатация и разширение на ски-съоръженията и пистите, се отнася до площ от 99,55 ха, която е конкретизирана и ситуирана в ТУП на ски-зона Банско и представлява предвидената за застрояване и експлоатация територия в границите на концесионния обект. Конкретната площ, ситуиране и граници на всяко от спортните и техническите съоръжения, включени в тези 99,55 ха, са описани в скицата от Приложение 1[3] на концесионния договор, както и в ТУП на ски-зона Банско[4] съгласно Справка №ЗДОИГ-22/29.03.2013 на МОСВ.

Следователно може да се обобщи, че концесията е максимално ограничена до територията от ски-зона Банско засягаща обща площ от 818,46 ха. Предметът на концесия, т.е. концесионното право, се отнася единствено и само до съоръженията, предвидени за изграждане и експлоатация на обща площ от 99,55 ха в рамките на обекта на концесия. Именно тези съоръжения са обектът на концесията.

Твърдение №3: "Правен абсурд е концесионният договор да изисква от страните по концесията да изпълняват задълженията си по ТУП на ски-зона Банско, които е изменен през 2005 г. с решение на Общински съвет Банско"

Проблем: С изменението на ТУП на ски-зона Банско през 2005 г. са предвидени за изграждане спортни съоръжения, които не са предвидени в концесионния договор и за които няма предоставено концесионно право.

Опровержение:
Всяко изменение на ТУП на ски-зона Банско, което предвижда застрояване и експлоатация на територии от НП Пирин, за които няма предоставено концесионно право, следва да се придобие ново концесионно право по реда на Закона за концесиите.


Твърдение №4: "На територията на ски-зона Банско в НП "Пирин" няма незаконни обекти".

Проблем:Изграждането на незаконни обекти в ски-зона Банско е в нарушение на екологичното законодателство, на ЗУТ и на Закона за концесиите.

Опровержение:
Въпреки, че с изключение на множество актове, до ден днешен компетентните органи по опазване на околната среда и контрол на строителството не са обявили нито един обекти в ски-зона Банско за незаконен. В същото време, справки на МОСВ от 2013 г.[5][6] показват, че поне 7 обекта в ски-зона Банско са построени без да са съгласувани от МОСВ, без да са включени в концесионния договор или без да са предвидени в ТУП на ски-зоната.

От една страна последните факти доказват липсата на ефективен контрол върху концесионера, но от друга страна става ясно, че незаконното изграждане на тези обекти няма отношение към твърденията за неясноти в концесионния договор и не може да бъде използвано за оправдание от страна на държавата за отказ от търсене на отговорност на нарушителите в ски-зона Банско.


Повече информация:
- Тома Белев (Асоциация на парковете в България)- 0888100373
- Свилен Овчаров (Зелените адвокати) - 0887336363
- Александър Дунчев (WWF) - 0885511022
- Любомир Костадинов (WWF) - 0889192572

Няма коментари:

Публикуване на коментар