вторник, 5 януари 2010 г.

Развитие по делото за ЕО на ОУП на община Царево

Както знаете, Зелените адвокати активно движим делата на Асоциация на парковете в България (АПБ), на сдружение "Балкани" и Българска фондация "Биоразнообразие" по жалбите им срещу одобрената от МОСВ Екологична оценка (ЕО) на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на община Царево.

Припомням, че планът обхваща повече от половината от територията на ПП "Странджа" и двете Натура 2000 зони в него (зона за птиците и зона за местообитанията), както и две други Натура 2000 зони: зона "Босна" и зона "Караагач", а и множество защитени територии (резервати, местности и пр.) вътре и извън зоните. Макар да е неточено посочено дали иде реч за нов ОУП или за изменение на стар, едно е ясно: въпросният проект предвижда много нови зони за вилно и хотелно застрояване по крайбрежието на ПП "Странджа". Нови са, тъй като подобно зониране липсваше в действящия преди Териториален устройствен план (ТУП) на община Царево от 1998 год.

Делото първо бе прекратено от три-членен състав на Пето отделение на ВАС, но, за щастие, прекратяването бе отменено от горната инстанция - пет-членния състав - по наша частна жалба. Определението на пет-членния състав бе прецедент, тъй като досега нямаше съдебна практика по допустимостта на обжалването на решения за ЕО на планове и програми по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), нито по съвместените в процедурата Оценки за съвместимост (ОС) с Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Висшата инстанция на ВАС определи, че решенията за одобряване на ЕО са всякогаш обжалваеми като актове със самостоятелно правно значение.

След продължаването на делото МОСВ оттегли оспорвания акт - решение за съгласуване на ЕО и ОС на проект на ОУП на общ. Царево.  Това бе лично решение на новия министър Нона Караджова, несъгласна с политиката на предишното ръководство на МОСВ, а също и, нека не се заблуждаваме, заради заплахата от наказателна процедура с/у нашето правителство, отправена с писмо на Европейската комиси, DG-Envirenment. Въпреки това оттегляне на МОСВ, делото не бе прекратено поради изричното настояване на МРРБ то да продължи.

След повторното му продължаване то бе загубено на първа инстанция с решение на друг три-членен състав на Пето отделение на ВАС. Информация имаме от пресата, тъй като все още не са получени официалните съобщения и преписи от ВАС. Готви се обжалване

Повече за нашите доводи по делото, както и за мотивите на МОСВ и МРРБ може да прочетете в статия във в. Дневник, която оценяваме като изключително подробна и точна:

Дневник: ВАС срещу Еврокомисията - рунд първи 


Отразено бе и в Капитал Прим: Съдът узакони застрояването на Странджа


Готвим обжалване. Пожелайте ни успех! 


Няма коментари:

Публикуване на коментар