неделя, 29 ноември 2020 г.

Нов прецедент: Проучване и добив на вече проучени находища на полезни изкопаеми

Нов съдебен прецедент на Върховния административен съд налага съдебен контрол върху десетилетната гешефтарска схема на Министерство на енергетиката по издаване на разрешителни за проучване на полезни изкопаеми върху вече проучена площ, които автоматично водят до разрешителни за добив на тези изкопаеми без търг и без концесионна процедура. Това е Решение № 8688 от 02.07.2020 г. по адм. дело № 799/2020 г. на Петчленен състав на ВАС. 

неделя, 2 август 2020 г.

Защо секат на голо в българските гори? (обновена)

Спътникови снимки показват странни случки в българските гори - шахматно изсичане, изсичане "на котли", или напълно голи сечища в някои отдалечени райони - като Родопите, Странджа, Стара планина и Сакар. В някои ДГС ги има, в други ги няма. Странна работа... А проверките на извозните билети някак винаги съответстват на позволителните. 

С този опит за юридически анализ тук ще се опитаме да дадем обяснение къде се пропуква системата за контрол и кое причинява лошите практики.
Ясно се вижда границата между подотделите
Шахматни сечи на котли в Сакар

Изминаха 8 години след реформата в горския сектор със Закона за горите от 2012 год., започнала по концепция на доц. д-р Георги Костов от ЛТУ (тогава шеф на ДАГ/ИАГ). Време е да видим как приетите нормативни актове се отразяват на горското стопанство и опазването на дървесните ресурси с оглед тяхното дългосрочно използване. Да поясним - "дългосрочно" означава да остане нещо и за после, а не да се изсече всичко в рамките на 2 сезона и после да тръгне ерозия. Освен Закона за горите (ЗГ), ще трябва да видим и подзаконовите нормативни актове, по-специално наредбите за инвентаризация и за планиране, в които подозираме че се корени проблема.

вторник, 10 април 2018 г.

Черното е бяло, според главния архитект на София Здравко Здравков


Главният архитект на столицата Здравко Здравков не смята последните изменения с § 28 от ЗУЗСО за застрашаващи малките зелените площи и градинки в града. Даже гл. арх. вижда в § 28 начин да се, хм... запазят зелените площи. Според него. И дори терени за строителство да станат нови зелени площи по реда на § 28 от ПЗР на ЗУЗСО (sic!!)

В интервю за в-к "24 часа" гл. арх. Здравков си позволи да разясни § 28 в напълно обратния смисъл на това, което депутатите са написали черно на бяло в текста на разпоредбата. Изглежда това не е грешка или объркване от негова страна, а той наистина си мисли така, защото повтори тази си заблуда в студиото на БНТ на 4 април 2018 год. - вижте видеото тук, след минута 7':30''

Вярваме в добрата воля на арх. Здравков и се радваме, че вижда нещата с розови очила. Утре обаче ще дойде нов главен архитект, или пък инвеститори ще обжалват отказ да им се промени ПУП, или пък районни кметове и гл. архитекти ще почнат да променят ПУП на парче, малко по малко. И така зелени площи ще изчезват една по една. И всеки пък с основание § 28 от от ПЗР на ЗУЗСО. 

събота, 31 март 2018 г.

Скрита лимонка в § 28 на Закона за устройство на Столична община (ЗУЗСО)

Помните ли времената, когато мутрите обръщаха почти всяка градска градинка в платен паркинг? Е, тия времена са на път да се върнат. Градските градинки и паркове скоро ще изчезнат, ако влезе в сила новия § 28 със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУСО).

събота, 30 декември 2017 г.

Как правителството позволи строителство и сеч на 48 % от Пирин

Ето защо цяла България се вдигна на протести за Пирин - никъде няма предвиден нов лифт или лифтове в това Решение 821 по т. 13 от 28 декември 2017 год. на Министерски съвет (МС). То нито улеснява, нито променя нещо при изграждането на нови лифтове в туристическата зона над Банско - на вр. Тодорка и Бъндеришка поляна. Вместо това дава възможност за строителство (и съответната сеч) върху нови 48 % от територията на Национален парк "Пирин".

вторник, 7 март 2017 г.

Update 7 март: МОСВ шиканира екологичната оценка на проекто-плана на Пирин

Update 7 март: 

МОСВ публикува ново решение № 27/6.3.2017, с което "отменя" решението да не се прави екологична оценка и оценка на съвместимостта. Избраният подход е твърде проблематичен, тъй като министър Костова следваше да "оттегли" акта на осн. чл. 91, ал. 1 или 156, ал. 1 от АПК, това е най-безпроблемния вариант, когато все още няма никакви правни последици от оттегляния/отменяния току що издаден акт. При положение, че има жалби, актът се оттегля, съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК. 

четвъртък, 2 март 2017 г.

МОСВ узакони изсичането на Пирин (update)

Служебният министър на околната среда издаде решение за преценка да не се извършва Екологична оценка (ЕО) на твърде проблематичния проект за План за управление на Национален парк "Пирин" (ПУНП на Пирин) на скандалноизвестната консултанска фирма "Пролес инженеринг". Не стига това, но МОСВ допусна и предварително изпълнение с ново свое решение в 12 без 5 с цел да попречи на обжалването.  

петък, 17 февруари 2017 г.

Решение на ВАС за въглищния газ

Върховният съд постанови, че ОВОС и Екологична оценка са винаги задължителни при търсене и проучване на подземни богатства, когато се предвижда сондиране. 

През последните години зачестиха случаите експлоатацията на подземни богатства чрез рискови технологии да се прикрива като "търсене и проучване". На практика, т. нар. "търсене и проучване" не търси нищо, ами изследва икономическата целесъобразност на находището, което става по същия способ, като самото експлоатиране - чрез сондиране, както предвижда фаза 2 на работния проект на американската петролна компания за Блок 1-11 Вранино. 

Това е важен прецеден за всеки бъдещ случай, когато експлоатацията на вече проучено находище се представя на обществеността като "търсене и проучване" - любим прийом на петролните компании за хвърляне на прах в очите на местните жители със съучастието на МОСВ. 

Получател на разрешението на МОСВ за търсене и проучване на въглищен газ е американската компания Парк плейс енерджи корп., Невада, САЩ

Решение № 1460 от 2.2.2017 год. на ВАС

петък, 5 септември 2014 г.

Кратко описание на процедурата за замените, която се развива пред ЕК под номера SA.26212 и SA.26217

Изготвил: адв. Регина Колева

Процедурата

С решение на Европейската Комисия (ЕК) № C (2011) 4444/29.06.2011 (Решението) ЕК изразява съмнение за наличие на неправомерна държавна помощ и открива официална процедура по разследване по чл. 108, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). В рамките на официалната процедура по разследване ЕК събира допълнителна информация, предоставена от Р България и заинтересовани страни, въз основа на която анализира съвместимостта на замените с правото на ЕС.
Процедурата по разследване следва да приключи с решение на ЕК, което да постанови какво представляват замените, като избере един от следните варианти:
  1. не представляват държавна помощ; или
  2. представляват държавна помощ, която е съвместима (допустима) по правото на ЕС; или
  3. представляват държавна помощ, която е несъвместима - в този случай помощта следва да бъде възстановена.  
Процедурата е идентична без значение дали замените са идентифицирани като схема за помощ или индивидуална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999.
Продължителност на процедурата по разследване

Към момента процедурата по разследване не е приключила. Делото под номера SA.26212 и SA.26217 е открито на основание чл. 10 ал. 1 от Регламент 659/1999 по сигнал, а не по реда на уведомяване от страна на Р България. Поради тази причина ЕК не е обвързана със срок за провеждане на процедурата по разследване. В случаите, когато делото е открито по молба на държавата членка срокът за вземане на решение и приключване на процедурата е 18 месеца от решението за откриване на процедура, който не се прилага в нашия случай.

В Указанията по прилагането на ЕС законодателството относно държавна помощ се казва, че проектите на окончателни решения в процедурата по разследване се изпращат за вътрешно съгласуване (inter-service consultation) до 3 месеца след постъпване на последната предоставена информация, а окончателното решението трябва да се приеме в рамките на 4 месеца от предоставяне на последна информация от държавата членка. Процедурата не е публична. Също така следва да се има предвид, че тези срокове са по-скоро вътрешни инструктивни срокове.

Окончателно решение

Има данни, че на 5 септември 2014 год. ЕК е приела окончателно Решение, с което обявява част от сделките по замени на гори за незаконна държавна помощ, тъй като е несъвместима с правилата на Общия пазар и принципите на свободната конкуренция (вариант 1. по-горе). За момента е публикувано само прес-съобщението на ЕК: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-971_en.htm Очаква се скоро да се публикува и текстът на самото решение в Официален вестник на ЕС (Official Journal). 

Мерки на правителството

В окончателното решение на ЕК, с което се обявява наличие на незаконно и несъвместима с Общия пазар държавна помощ, се дават срок от няколко месеца на българското правителство, да предложи мерки за събиране обратно в бюджета на тази държавна помощ. Засега срокът, даден на правителството за реакция, не е известен, тъй като не е публикувано самото решение все още. 

Като цяло, правителството ще трябва да предложи започване на процедура по националния Закон за държавната помощ, а също и методика, по която да се изчислят пазарните цени на имотите към момента на замяната. 

четвъртък, 12 декември 2013 г.

Какво се случва на международната сцена в борбата с климатичните промени?

Тазгодишната международна конференция по климатичните промени (COP 19/CMP 9), която се проведе във Варшава през ноември, бе предшествана от издаването на Петия доклад на Международния панел за промени в климата, IPCC, (МППК). МППК е междуправителствен научен орган към ООН, чиято роля е да преглежда и анализира научни, технически, социални и икономически данни, свързани с промените в климата. Панелът издава доклад на всеки 6-7 години. 

вторник, 3 декември 2013 г.

Дни на предизвикателствата 2013: презентация "Справедливост за природата"

На 4 декември 2012 год. от 20:10 ч в във УАСГ (ВИАС), aula Maxima ще представим кампанията "Юридическа защита на Природата" с презентация "Справедливост за природата". рамките на Дни на предизвикателствата 2013.

Дните на предизвикателствата са водещото събитие за годината за всички любители на екстремните спортове, изследванията на далечни страни и пътуване отвъд прага на човешките възможности: катерене, алпинизъм, параглайдинг, парашутизъм, бънджи, екстремни ски и сноуборд, каяк, пещерни изследвания, вертикална спелеология и т.н.

Събитието е 3-дневно, но специално вторият ден, когато е нашата презентация, е може би най-силният - има премиери на филми като 'North of the Sun' (хавайски сърф в Антарктика!) и презентации на световни имена като Antoine Le Menestrel (скално катерене), Боян Петров - Sunny (пещерни изследвания в Южен Китай), презентация за най-дълбоката пропаст в света (вертикална спелеология). И малко ветроходство :)

Ето програмата на фестивала: на сайта на Дните на предизвикателствата 2013.

Нашата презентация е от 20:10 ч веднага след тази на Antoine Le Menestrel (който също е адвокат и катерач, впрочем), така че не закъснявайте!  Ще представим нашите юридически успехи от изминалата година и ще подробности за дарителската кампания "Юридическа защита на Природата" на коалиция "За да остане природа в България". Презентатори ще бъдат:

  • Йорданка Динева, координатор "Кампании" в БФБ
  • адв. Свилен Овчаров, Зелените адвокати. 
Очакваме ви! вторник, 5 ноември 2013 г.

Презентация в БФ: Юридическа защита на природата или как борбата за спасяването на Биоразнообразието продължава и в съда

Съвместно с коалиция "Да остане Природа в България", http://justice.forthenature.org:

Здравейте, приятели!

Почти всяко унищожение на природата е свързано и с нарушение на европейското или българското екологично законодателство. Затова дори след най-активните граждански протести битката с тези, които съсипват природата продължава в съда.

Как се обжалват Оценки за въздействие на околната среда (ОВОС) и Екологични оценки (ЕО), кои са стъпките за проследяване на закононарушение в защитена природна територия и как ние гражданите можем да помогнем за юридическата защита на природата ще ви разкажат адвокат Свилен Овчаров от групата на "Зелените адвокати" ( http://ecopravo.blogspot.com/ ) и Петя Шереметова от Българска Фондация Биоразнообразие. 

06.11 (сряда) от 18:30ч. в зала 163 в Биoлогически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”. 

Ще ви представим накратко и дарителската кампания за
Юридическа защита на природата, която Коалиция „За да остане природа в
България” стартира тази година и за която може да научите още сега на
www.justice.forthenature.org