вторник, 7 март 2017 г.

Update 7 март: МОСВ шиканира екологичната оценка на проекто-плана на Пирин

Update 7 март: 

МОСВ публикува ново решение № 27/6.3.2017, с което "отменя" решението да не се прави екологична оценка и оценка на съвместимостта. Избраният подход е твърде проблематичен, тъй като министър Костова следваше да "оттегли" акта на осн. чл. 91, ал. 1 или 156, ал. 1 от АПК, това е най-безпроблемния вариант, когато все още няма никакви правни последици от оттегляния/отменяния току що издаден акт. При положение, че има жалби, актът се оттегля, съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК. 

Отделно от това, накрая на решението пише, че отмяната подлежи на обжалване в 14-дневен срок, а това въобще не е вярно! Обжалване по чл. 91, ал. 2 от АПК е възможно само на новопостановен акт, заместващ оттегления/отменения - например, новото решение, с което се преценява да се прави екологична оценка на проекта на "Пролес инженеринг" за ПУ на НП "Пирин". А решението за оттегляне не е такъв акт. Не сме в хипотезата на  чл. 91, ал. 2 от АПК, тъй като няма отмяна на отказ и новопостановен акт, и няма обжалване по административен ред, съгл. чл. 82 от АПК. Дописвайки това неправилно изречение накрая на решението обаче, МОСВ отваря вратата за обжалване, съдебни разправии, бавене на топката и шиканиране - защото например само заради това изречение всеки може да обжалва и така да забатачи процедурата в съда.  МОСВ дори е улеснило обжалването, защото публикуваното днес решение № 27/6.3.2017 има съзнателно допуснати пороци - липсва посочено правно основание (вътре не е написано чл. 156, ал. 1 от АПК), липсват каквито и да било фактически основания. 
Явно си имаме работа със саботаж. Това е съзнателно и нарочно забатачване на казуса. Така се забавя екологичната оценка на проекта за изменение на Плана за управление на Национален парк Пирин. При това съзнателно и злоумишлено от страна на министърката, тъй като в МОСВ работят добри юристи с опит в административното право и те със сигурност са дали качествен правен съвет, но министър Костова нарочно е решила да подведе обществеността и своя принципал президента. Няма друго обяснение. 

Upddate 7 март, 18:30 ч: 

По данни на Борислав Сандов от "Зелените", вчера в медийно предаване министър Костова лично му e заявила, че щe "оттегли" проблематичните решения на МОСВ, като е употребила точно този термин и той веднага го публикува във Facebook. 

Update 8 март, 16:30 ч: 

Министър Костова издаде решение № 30/8.3.2017 за извършване на екологична оценка. Това не е никаква победа за обществеността, освен пирова. Решението страда от няколоко много сериозни проблема: 

  • мотивирано е единствено с вчерашното проблематично решение № 27/6.3.2017 за отмяна на решение от 1 март да не се прави ЕО и ОС; 
  • други мотиви няма; 
  • издадено сега, то не изчаква да влезе в сила вчерашното решение № 27/6.3.2017 за отмяна, където са посочили, че подлежи на обжалване (вж. по-горе); при евентуално обжалване, има риск да падне е днешното решение да се извърши екологична оценка. 

Тези действия са в пълен разрез с досегашната практика на МОСВ и РИОСВ по screening процедурите, където всички решения да се извършва или не ЕО и ОС са винаги мотивирани. 
Така МОСВ създава риск да падне и самата екологична оценка, дори и докладът за същата да бъде вече готов след време, а дори и да бъде вече одобрен от МОСВ тогава. 
Очевидно сме изправени пред втори саботаж от страна на министър Костова, целящ да минира за в бъдеще процедурата по изследване вредите за гората и Пирин от промените в плана за управление на националния парк. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар