събота, 30 декември 2017 г.

Как правителството позволи строителство и сеч на 48 % от Пирин

Ето защо цяла България се вдигна на протести за Пирин - никъде няма предвиден нов лифт или лифтове в това Решение 821 по т. 13 от 28 декември 2017 год. на Министерски съвет (МС). То нито улеснява, нито променя нещо при изграждането на нови лифтове в туристическата зона над Банско - на вр. Тодорка и Бъндеришка поляна. Вместо това дава възможност за строителство (и съответната сеч) върху нови 48 % от територията на Национален парк "Пирин".

Възможни строителство и сеч върху 48 % от парка: 

Ефектът от решението 821 на МС от 28 декември 2017 год. е изменение на съществуващия и действащ в момента План за управление на НП "Пирин", приет още през 2014 год. Буквално довчера строителството в парка беше забранено във всички зони на плана (освен една), в пълно съзвучие с чл. 21, т. 1 от ЗЗТ. 

Довчера строителство (и съответната сеч) бе позволено само в зона IV "Зона за сгради и съоръжения", съгласно Таблица 32 от плана, която може да видите на стр. 188 от .PDF текста на Плана за управление на НП "Пирин". Тази зона заема 0,6 % (словом: шест на хиляда) от територия на парка и представлява концесионната плащ, предоставена на "Юлен" през 2001 год. (ония прословути 99 ха, дето концесионерът надхвърля самоволно, но това е една друга история). 

Довчера беше забранено строителството в зона IIа ("Зона за Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих") и зона III ("Зона за туризъм" или целия район около връх Тодорка до вр. Вихрен и вр. Кутело). В същата Таблица 32 довчера имаше тире "-" срещу зона IIа и зона III, следователно е забранено осъществяване на дейност "Строителство, ремонт и реконструкция" по т. V.9. от плана на Пирин.
Таблица 32 от Плана за управление на НП "Пирин"
Таблица 32 за дейностите в зоните на парка
Изменението в решение 821 на МС от 28 декември 2017 год. е да премахне именно това тире "-" срещу тази зона IV и зона III, като се премахне тиретата и се заменят с цифрата "3". Именно такова незначително на пръв поглед изменение, замяната на две тирета с две тройки се позволява застрояването на допълнителни площи в зона IIа ("Зона за Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих") и зона III ("Зона за туризъм" или целия район около връх Тодорка до вр. Вихрен и вр. Кутело). Ето проблемния текст на решението:
5. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони”, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.”, в колони 3 „IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих” и 5 „III Зона за туризъм”, „тиретата” се заменят с цифрата „3”.
Таблица 31 от Плана за управление на ПП "Пирин"
Таблица 31 с площите на зоните
А тази зона IIа заема 45,2 % (словом: четиридесет и пет цяло и две на сто) от  цялата територия на парка. От своя страна, туристическата зона III заема 2,2 % от територията на парка или 895 ха (словом: осемстотин деветдесет и пет хектара), всичко от Вихрен през Кутело до Тодорка и Демянишката река. Площите може да видите в Таблица 31 на стр. стр. 183 и стр. 184 от .PDF текста на Плана за управление на НП "Пирин".

С други думи, на 28 декември МС създаде възможност да се строи в почти половината от цялата територия на Национален парк "Пирин". Графично представяне на разликата между новото и старото положение можете да видите на картата на старите гори в България на адрес http://gis.wwf.bg/mobilz. Пак там може да видите и точно какви гори ще се изсекат, защото без предварително изсичане на гората няма как да се строят писти, пътища, времени пътища, полоси/просеки за лифтове, ски-оръди, водоеми за изкуствен сняг, кабели за електроснабдяване и нощно осветление, лифтови станции и ски-плацове. Нещо повече, видно от тази карта, именно зоната IIа (над 45 % от парка) съдържа горският пояс на Пирин и най-хубавите гори на Майка България - над 120 годишни мури, та чак до огромни 200-годишни дървета. За Бога! - та дори Байкушевата мура, световноизвестно дърво и туристическа атракция е в тая зона.
Зона IIа от Плана за управление на НП "Пирин"
Зона IIа от парка Пирин

Ще строят ли хотели нагоре в Пирин? 

Всъщност, промяната въобще не затваря вратичката за злоупотреби чрез строителство на хотели, апарт-хотели, ресторанти, барове и други обслужващи дейности в горския пояс на Пирин. Ограничението "за водохващане" в т. 14 от плана, засягащо зона IIа, въобще не може да гарантира и спре строителството, разрешено от противоречивата Таблица 32 (вж. по-горе). Текстът на решение 821 на МС от 28 декември 2017 год. създава широки възможности за заобикаляне на ограниченията в закона и в Плана за управление на НП "Пирин". Вратичките са толкова многобройни, че дори изреждането им заслужава отделен правен анализ. Очаквайте нов блог-пост с описание на възможните схеми за злоупотреби и заобикаляне на закона. 

Дотук вече стана ясно, че кметът на Банско е придвижил проект за ПУП за 8 (словом: осем) строителни ядра нагоре в Пирин над Банско, до границите на националния парк, на площ от 133 ха. Проектът му за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) предвижда близо 40000 (словом: четиридесет хиляди) легла като нова леглова база към мегаполиса Банско. Същото това Банско, което вече има над 26 хил. легла в хотели и апарт-хотели, застроени само за последните 10 години. Проектът за ОУП вече е стигнал до етап екологична оценка, видно от това решение на РИОСВ-Благоевград, където межете да видите и точните параметри на застрояването.

Изглежда, публичните изявления на министър Нено Димов, че в зона IIа (45 % от парка) ще разрешава само водохващания са свързани с водоснабдяването на тези нови строителни ядра, тези нови квартали на мегаполиса Банско.

Ще има ли втора кабинка?! 

Не. Възможността за строителство и сечи в зона IIа с нищо не допринася за изграждането на втори кабинков лифт. Трасето се побира почти изцяло в зоната за строителство на сгради и съоръжения - зона IV (0,6 % от парка) - според представините от потенциален инвеститор планове. 

Евентуално, ако новото трасе излиза извън зоната IV за строителство (заемаща 0,6 % от парка) - да бяха посочили къде е полосата на новата просека за втори кабинков лифт. Ще се направи Екологична оценка на изменението на плана за управление, ще се сметнат колко мури ще се изсекат, ще се оцени възможността от ерозия, експертите ще дадат препоръки за технология - и хоп, втората кабинка вече би имала има реални шансове, при спазена процедура и закон. Такива ходове не са предприети нито от Юлен, нито от кмета на Банско, нито от МОСВ - моето съмнение е, че никой от тях няма никакви намерения за строи втори кабинков лифт. Изглежда целта е прикритие на спекула с недвижими имоти. Истинската цел е да прокарат новите жилищни и хотелски ядра на мегаполиса Банско - вече нагоре в горския пояс на Пирин.

Нено лъже Бойко: 

Заблуждава ли министър Нено Димов своя премиер и коалиционен партньор Бойко Борисов? Това е очевидно от стенограмата от злополучното заседание на Министерски съвет на 28 декември 2017 год. Дискусията по точка 13 от дневния ред (извънредна) показва явно, че Нено Димов говори само за втора кабинка и представя проекта за решението като проект за втора-кабинка - такива неща обаче няма в самия текст на внесения от него проект на решение за изменение и допълнение на НП "Пирин". Министър Димов въобще не споменава на заседанието на министерския съвет, че разрешава строителството в две нови зони.

Спазена ли е процедурата?

Всяко изменение на план за управление на национален парк подлежи на екологична оценка, съгласно ЗООС. Такава няма. Подробна правна аргументация има в блога на адв. Емил А. Георгиев.Няма коментари:

Публикуване на коментар