неделя, 28 юни 2009 г.

Как се разрушава незаконна "Златна перла"?

Поради засиления интерес (писна ми всички да питат едно и също), излагам процедурата за разрушаване на незаконния комплекс "Златна перла" край с. Варвара, община Царево, на фирма "Краш 2000" ООД.

Припомняме, че същият бе построен без ОВОС, като за целите на издаване на строително разрешение пред община Царево бе представено едно изключително съмнително "писмо" от зам.-министър на околната среда и водите, че проектът нямал нужда от ОВОС. Впоследствие, зам. министрите в МОСВ отричаха, че подписите са техни, под това и под още 5-6 такива "писма". В резултат, РДНСК-Бургас отмени строителното разрешение на кмета на община Царево и постанови премахване на построеното. "Краш 2000" ООД обжалваха, но ВАС потвърди премахването.

Узаконяването е невъзможно, то е изрично забранено от императивни правни норми в ЗУТ: чл.134, ал.4, т.1, чл.148, ал.7. Необходимо е инвеститорът първо да събори сградата, да премахне и изчисти отломките, да рекултивира терена и едва тогава може да кандидатства за ново строително разрешение, с нов проект, съответстващ на: ЗУЧК; режимът на застрояване според Планът за управление на ПП "Странджа"; заповедта за режима в защитена зона "Странджа" от ЕЕМ "Натура 2000" за защите на дивите птици; заповедта за режима в защитена зона от ЕЕМ "Натура 2000" за природните местообитания - всичко това преценено с извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) с ЕЕМ "Натура 2000".

Със заповедите на РДНСК-Бургас за премахване на незаконния строеж, потвърдени от ВАС, е даден срок на нарушителя да премахне за своя сметка строежа. Това не е сторено от "Краш 2000" ООД в срока.

Следва принудително премахване по чл.225, ал.4 от ЗУТ от РДНСК-Бургас на държавни разноски, които нарушителят следва да възстанови обратно на държавния бюджет, заедно с глобата.

Редът за принудително премахване е определен с Наредба № 13 от 23.7.2001 на МРРБ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК.

Първо РДНСК правят предварително проучване, после подготвят процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка за премахване на строежа. Обявата за обществената поръчка трябва да се публикува по реда на ЗОП. Разгласяването е много важно за събиране на достатъчен брой кандидати за изпълнители на поръчката. Досега това не ставаше достатъчно публично.

Зелените адвокати и зелените организации от коалиция "ЗаОстанеПрирода в България" още настояваме за рекултивация на нарушените терени след премахване на незаконния строеж. Това се налага, тъй като строежът на "Краш 2000" ООД се намира в защитена територия - природен парк - и в две зони от ЕЕМ "Натура 2000". Рекултивацията се извършва по реда на Наредба №26 за рекултивация на нарушените терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, приета от МЗХ, МОСВ и МРРБ.

4 коментара:

 1. Искрено се надявам да греша, но ми се струва, че пропускате цял етап предшестващ премахването. До момента имаме отменени разрешения за строеж. Това е постановено от РДНСК Бургас по чл.156 от ЗУТ. От тези заповеди за отмяна не следва автоматично премахване. За да се премахне незаконен строеж трябва да има влязла в сила заповед (заповеди) по чл.225 от ЗУТ. Такава заповед се издава въз основа на констативен акт по чл.225. Въпросът е дали изобщо е започнала тази процедура, или е умишлено "забравена". Може би един сигнал би "подсетил" длъжностните лица да си довършат работата.

  ОтговорИзтриване
 2. Доколкото знам, има заповеди за премахване.

  ОтговорИзтриване
 3. Скандално е, че за пореден път, дори и за това гигантско нарушение на редица природозащитни закони няма реално санкциониран нарушител! Служителите от дирекцията на природния парк Странджа не са съставили акт за нарушение на закона за защитените територии, въпреки, че са били законово задължени да го направят. Експерти от районната инспекция по опазване на околната среда в Бургас са съставили такъв Акт № 109 от 2006г., но после директорът им не е издал съответното наказателно постановление. Това твърдение би могло лесно да се потвърди чрез запитване по ЗДОИ. Представяте си за каква безнаказаност и показно престъпно бездействие иде реч от страна на ръководителя на този контролен орган, щом за такова скандално деяние, потвърдено на всички съдебни инстанции няма последствия и ефективно наложени глоби и санкции! И всичко това при широко афиширани в медиите и официалния интернет-сайт на МОСВ намерения за налагане на глоби и санкции! Ето дословен цитат от сайта на МОСВ по случая:

  РИОСВ - Бургас ще наложи санкции за незаконния строеж край Варвара

  13 November, 2006

  Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас ще наложи санкции на фирма “Краш 2000” за незаконния строеж край с. Варвара.
  Съгласно Закона за защитените територии на фирмата ще бъде съставен акт и наложена глоба до 50 000 лева за нарушаване режима на защитената територия – Природен парк “Странджа”.
  Инспекцията подготвя и налагане на санкция за физическо увреждане на почвата, която възлиза на 268 800 лева.
  В началото на ноември петчленен състав на Висшия административен съд потвърди заповедта на РИОСВ – Бургас за спиране на строителството на вилно селище “Златна перла” край с. Варвара. Решението не подлежи на обжалване. Уведомени са РДНСК - Бургас и кмета на гр. Царево за предприемане на мерки по преустановяване на строителството.

  Пресцентър РИОСВ – Бургас

  ИМА ЛИ ДЕЙСТВАЩА ПРОКУРАТУРА В ТАЗИ СТРАНА?!

  ОтговорИзтриване
 4. Нямам какво повече да добавя

  ОтговорИзтриване