събота, 4 февруари 2012 г.

Министерство на спорта са длъжни да пуснат влека "Заека" на Витоша

Министерството на спорта (МФВС) има и право, и задължение да пуснат влек "Заека" на Витоша. Редица закони задължават министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков да прекрати договора с БФСки и да предприеме мерки по опазването на държавната собственост. 

Както знаете, "Витоша ски" АД спря ски-съоръженията тази есен. Така, проваляйки сезона на Витоша, операторът изнудва държавата и обществото, за да прокара лобистките промени в ЗИД на ЗГ, осигурявайки полза за себе си или за другите свързани с ПИБ ски и лифтови оператори (Юлен, Бороспорт). Оказа се обаче, че един от спрените влекове е държавен и спирането му нарушава договорите с МФВС. ПП "Зелените" вече излязоха с открито писмо до правителството, че бездействието на министъра на спорта обслужва рекета на "Витоша ски" АД срещу същото това провителство и Парламента. 

Тук ще анализираме как бездействието на МФВС и на министър Свилен Нейков е не само политически неприемливо, но и незаконно. 

Разваляне на договора МФВС - БФСки

Договорът е подписан на 15.2.2008 год. от предишния министър на спорта Весела Лечева и няма предвидени сериозни гаранции за защита на обществения интерес и публичното имущество, като например неустойки при неизпълнение - задължителни за всеки договор за публично имущество, според практиката на Сметната палата и ДФК. Все пак, чл.14, ал.1, т.3 от договора позволява разваляне при неизпълнение на кое да е от задълженията на наемателя БФСки. А тук става дума за съществени задължения на наемателя - налице е отказ да се осигури публичната функция или дори целостта на съоръжението. 

Задълженията на наемателя БФСки 

С чл. 9 от договора наемателят се задължава да ползва съоръженията единствено "по предназначение". Какво означава това? Предназначението на влек "Алеко" (паничката Заека), досещате се, е да осигурява практикуването и обучението по ски-спорт през зимния сезон. Бездействието на съоръжението при идеални зимни условия, първо поради повреда, а сега поради рекета на подизпълнителя, определено не представлява използване по предназначение. 

Същият член 9 задължава наемателя и да полага дължимата грижа за съоръжението, която в случая е грижата на добрия стопанин. Това задължение също е изцяло погазено - от 2 години съоръжението е повредено, два от стълбовете са паднали при буря. Същите нито са подменени, нито са отремонтирани вече два сезона. Налице е изключително сериозна повреда на влека, за която не се взимат никакви мерки в един доста продължителен период от време. 

Нелепо за всеки юрист звучат опрадванията на адв. Петър Петров, представител и член на УС на "Витоша ски" АД, че техните юридически неуредици им пречели да извършат ремонта. Предтекстът е, видите ли, че нямало как да се издаде разрешително за преустройство по ЗУТ, според това изявление пред в. Дневник:
"На въпрос защо не е ремонтирано Петров отговори, че за целта трябва разрешение за строеж, за което обаче е нужно спортното министерство да представи запазена строителна документация на обекта, а това не било направено."
Както всеки студент по право или архитектура знае, за ремонт на съоръжение по смисъла на ЗУТ не е необходимо каквото и да било строително разрешение, разрешение за преустройство, пристрояване или др. под., съгласно ЗУТ:
Чл. 151. (1) Не се изисква разрешение за строеж за:
[...]
4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
5. текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
§5, т. 43 от ДР на ЗУТ:
43. "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите... 
Подизпълнителят

Стана известно, че при сключване на договора БФСки се е обзавела с правото да преотдава влека под наем, при това не на кого да е, ами на свързаната компания "Витоша ски" АД. De jure и de facto и двете юридически лица се контролират от Цеко Минев, акционер в ПИБ. Контролът се осъществява с присъствие на ключови фигури в управлението на федерацията, и на акционерното дружество (Георги Бобев, Петър Петров, самият Цеко Минев като председател на УС на БФСки). 

Преотдаването под наем е уредено като "съвместно ползване" в чл. 11, ал. 2 от договора и се позволява единствено за осигуряване на обща карта на съоръженията на Витоша. При положение, че това е невъзможно, тъй като останалите съоръжения не работят, излиза че съвместното ползване на влек "Алеко" (a.k.a. Заека) между БФСки и "Витоша ски" АД не е позволено вече, то е забранено по силата на чл. 11, ал. 1 от договора. Разбира се, БФСки няма да преустанови отношенията с подизпълнителя си - подозираме, че целта на схемата именно е  контролът над последното независимо ски-съоръжение в района на Алеко да се озове у "Витоша ски" АД. Контролираната от лифтовия оператор федерация е само посредник, средство за постигане на тази цел. 

При всички положения обаче за всякакви нередовности или неизпълнение от страна на подизпълнителя, отговорност пред МФВС носи наемателят БФСки. Дали ще ползват подизпълнител или не, от федерацията следва да осигурят поддръжка на целостта и интегритета на съоръжението, изправността и експлотационната му годност. Не на последно място, следва да осигурят и запазване на спортната му и учебно-спортна функция. 

Задължение на МФВС да развали договора

МФВС има и право, и задължение да развали договора с БФСки, а това следва от основните принципи на законодателството ни, засягащо управлението на публичната собственост у нас. Член 14, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) гласи:
(2) Имотите и вещите - държавна собственост, се управляват в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин.
А предназначението на един влек е да влачи скиори нагоре по склона. За грижата на добрия стопанин нещата са повече от ясни - възстановяване интегритета и експлоатационната годност на съоръжението е минималната дължима грижа, която бихме могли да си представим. Според член 16, ал. 2 от ЗДС отдаването под наем е законно само при използване по предназначение, иначе не:
(2) Отделни имоти или части от имоти - публична държавна собственост, могат да се отдават под наем [...], при условие че се използват съобразно предназначението им и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени за управление.
Закона за физическото възпитание и спорта в своя член 8 определя задълженията на министъра на спорта така:
8. управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, предоставени по съответния ред на министерството съобразно нуждите, за които са предоставени; [...] 
10. упражнява контрол по спазване режима за ползване на националните спортни обекти и съоръжения - държавна собственост, за нуждите на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;
Детайлни задължения на министъра и неговото ведомство са разписани и в устройствения правилник на министреството по приложение на ЗФВС. Освен да се грижи за повереното му обществено имущество, министърът е длъжен да полага всячески грижи за развитие на масовия спорт, в това число и на ски-спорта. Няма коментари:

Публикуване на коментар